Page 29 - The Rockaway Times

Basic HTML Version

Page 29
THURSDAY, APRIL 14, 2016
The Rockaway Times
9;
QUIGLEY INSURANCE
The family owned and operated insurance agency has been providing flood, auto,home, condo,
rental, commercial business, motorcycle, boat and more not only to Rockaway Peninsula but
NYC, Nassau and Suffolk since 1994 – and you can be our next satisfied customer.
Top Companies Protection Your Valuable Assests Are Chubb,
The Hartford, GMAC and Travelers.
If you are in need of insurance, you can count on Quigley Insurance.
Competitive pricing for comprehensive
coverage and quality service.
Call for details
718-474-1915
email: mquig44441@aol.com
• 60,000 Square Foot Facility
• Rockaway Owned & Operated For More Than 20 Years
• Most Competitive Rates In The Borough
• Documents & Record Storage Services
• Lighting And Security Cameras Throughout 24/7
• Climate Controlled Rooms Available • Mail Boxes Available
• Drive Up Accessible Rooms • Perfect For Contractors
• Shipping & Packing Supplies Available
ROCKAWAY’S PREMIER STORAGE FACILITY
226 Beach 88th Street, Rockaway Beach, NY
8 8 S t r e e t S e l f S t o r a g e . c o m
718-474-2300
Your Lock • Your Key
OPEN 7 DAYS A WEEK
9;
Joseph F. Keenan
Attorney At Law
114-04 Beach Channel Drive Suite 9
Rockaway Park, New York 11694
Phone: (718) 747 8850
jfkeenan@joekeenanlaw.com
CoastalRENY.com
Office 718-318-5030
Mint condition Tudor on 60x100 lot.
Open layout, great for entertaining.
(AQDVNNDÛàNNQRÛSHQNTGHNTS Û4HEÛßQRSÛ
àNNQÛ BNARSRÛ AÛ KAQGEÛ KIUIMGÛ QNNLÛ VISHÛ
VNNDÛBTQMIMGÛßQEOKACE ÛHAKFÛBASHQNNL Û
%AS IMÛ JISCHEMÛ VISHÛ Û FNNSÛ RKIDEQÛ
KEADIMGÛ SNÛ SHEÛ BACJXAQD Û DIMIMGÛ QNNLÛ
VISHÛ AMNSHEQÛ RKIDEQÛ KEADIMGÛ SNÛ SHEÛ
KAQGEÛBACJXAQDÛAMDÛßMAKKXÛAÛDEM Û4HQEEÛ
BEDQNNLRÛ AMDÛ Û FTKKÛ BASHRÛ LAJEÛ TOÛ
SHEÛ RECNMDÛ àNNQ Û &IMIRHEDÛ BARELEMS Û
4HEÛHNLEÛRISRÛNMÛ SHEÛEARSÛRIDEÛNFÛ SHEÛ
RSQEESÛ NÞEQIMGÛ FTKKÛ RTMRESRÛ FQNLÛ SHEÛ
FQNMSÛ OASIN Û "EATSIFTKKXÛ KAMDRCAOEDÛ
GQNTMDR Û
/ÞEQEDÛASÛ
Belle Harbor English Tudor
,EGAKÛßUEÛFALIKXÛNMÛ W ÛKNSÛEARSÛNFÛ"EACHÛ
SHÛ3SQEES Û&NTQÛNMEÛBEDQNNLÛAOAQSLEMSRÛAMDÛNMEÛ
RSTDIN Û3EOAQASEÛGARÛAMDÛEKECSQICÛLESEQR Û&TKKÛBARELEMS Û0QIUASEÛDQIUEVAX ÛSVNÛCAQÛGAQAGE Û
/ÞEQEDÛASÛ
Rockaway Park
Five Family
COASTAL
R E A L E S T A T E