Page 33 - #49_Rockaway Times_IM.indd

Basic HTML Version

Page 33
THURSDAY, MAY 26, 2016
The Rockaway Times
CoastalRENY.com
Office 718-318-5030
Mint condition Tudor on 60x100 lot.
Open layout, great for entertaining.
(AQDVNNDÛ àÛNNQRÛ SHQNTGHNTS Û 4HEÛ
ßÛQRSÛ àÛNNQÛ BNARSRÛ AÛ KAQGEÛ KIUIMGÛ QNNLÛ
VISHÛ VNNDÛ BTQMIMGÛ ßÛQEOKACE Û HAKFÛ
BASHQNNL Û%AS IMÛJISCHEMÛVISHÛ Û FNNSÛ
RKIDEQÛKEADIMGÛSNÛSHEÛBACJXAQD ÛDIMIMGÛ
QNNLÛ VISHÛ AMNSHEQÛ RKIDEQÛ KEADIMGÛ SNÛ
SHEÛ KAQGEÛ BACJXAQDÛ AMDÛßÛMAKKXÛ AÛ DEM Û
4HQEEÛ BEDQNNLRÛ AMDÛ Û FTKKÛ BASHRÛ
LAJEÛ TOÛ SHEÛ RECNMDÛ àÛNNQ Û &IMIRHEDÛ
BARELEMS Û4HEÛHNLEÛ RISRÛNMÛ SHEÛ EARSÛ
RIDEÛNFÛSHEÛRSQEESÛNÞÛEQIMGÛFTKKÛRTMRESRÛ
FQNLÛ SHEÛ FQNMSÛ OASIN Û "EATSIFTKKXÛ
KAMDRCAOEDÛGQNTMDR
/ÞÛEQEDÛASÛ
,EGAKÛ ÛFALIKXÛNMÛ W
02)6!4%Û$2)6%7!9
(AKFÛBKNCJÛVAKJÛSNÛ
RTQßÛMGÛBEACH ÛCNMCERRINMR
/ÞÛEQEDÛASÛ
Belle Harbor English Tudor
ROCKAWAY BEACH
COASTAL
R E A L E S T A T E
As we celebrate the weekend, keep the men and women who
made the ultimate sacrifice in your thoughts and prayers.
9;
QUIGLEY INSURANCE
rental, commercial business, motorcycle, boat and more not only to Rockaway Peninsula but
NYC, Nassau and Suffolk since 1994 – and you can be our next satisfied customer.
Top Companies Protection Your Valuable Assests Are Chubb,
The Hartford, GMAC and Travelers.
If you are in need of insurance, you can count on Quigley Insurance.
Competitive pricing for comprehensive
coverage and quality service.
Call for details
718-474-1915
email: mquig44441@aol.com
9;
Joseph F. Keenan
Attorney At Law
114-04 Beach Channel Drive Suite 9
Rockaway Park, New York 11694
Phone: (718) 747 8850
jfkeenan@joekeenanlaw.com